piątek, 26 kwietnia 2013

medyczne czynnosci ratunkowe

medyczne czynności ratunkowe
 
  1. Medyczne czynności ratunkowe, wykonywane są przez:
  • lotniczy zespół ratownictwa medycznego:
          w dzień:
         
a) w promieniu 60 km dla śmigłowca EC 135 z gotowością do startu do 3 minut (z wyjątkiem baz, w przypadku których, ze względu na lokalne ograniczenia, została wydana decyzja Dyrektora o wydłużeniu gotowości),

b) w promieniu powyżej 60 km do 130 km dla śmigłowca EC 135 z gotowością do startu do 6 minut (z wyjątkiem baz, w przypadku których, ze względu na lokalne ograniczenia, została wydana decyzja Dyrektora o wydłużeniu gotowości),

c) w promieniu powyżej 130 km dla śmigłowca EC 135 z gotowością do startu do 20 minut.
 
          w nocy:
 
          a) w promieniu 60 km dla śmigłowca EC 135 z gotowością do startu do 15 minut,
b) w promieniu powyżej 60 km dla śmigłowca EC 135 z gotowością do startu do 30 minut.
 
W lotach HEMS do zdarzeń w górach lub we współpracy z górskimi służbami ratowniczymi lub z wykorzystaniem technik wysokościowych, podane czasy gotowości do startu mogą zostać wydłużone o czas niezbędny na specjalne przygotowanie śmigłowca do misji, jednak nie więcej niż o 15 minut.
 
  • lotniczy zespół transportu sanitarnego:
         - w 60-minutowej gotowości do startu na wezwanie Dyspozytora Krajowego SP ZOZ LPR.
  1. W ramach medycznych czynności ratunkowych SP ZOZ LPR stwarza możliwość transportu bezpośrednio z miejsca zdarzenia/wezwania do ośrodków specjalistycznych zgodnie z zapisami ustawy o PRM.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz